Правила за ползване / Общи условия

Дефиниции

ДИДЖИ ХЪБ ЕООД (ЕИК: BG205810088) е собственик на Интернет сайт www.sportihobi.bg представляващ Интернет магазин; (“Сайта”);

“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на sportihobi.bg на компютър;

“Стока / Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;

“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;

“Услуги” са всички действия, осъществявани от sportihobi.bg при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта. 

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които sportihobi.bg предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Тези условия обвързват всички Потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на sportihobi.bg или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него, Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра sportihobi.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Със зареждане на която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на sportihobi.bg, Потребителят, независимо дали се е регистрирал като клиент на ДИДЖИ ХЪБ ЕООД или не, декларира, че е съгласен с Общите условия и се задължава да ги спазва. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от ДИДЖИ ХЪБ ЕООД чрез Сайта.


Достъп до сайта

Каталогът с продукти на sportihobi.bg е достъпен за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на ДИДЖИ ХЪБ ЕООД от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр. история на поръчките и др.)

Стоки, обект на продажба

В цената на всички стоки публикувани на сайта е включен Данък Добавена Стойност (ДДС).

Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.

Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. sportihobi.bg не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.

Стоки, които се внасят или изработват по индивидуална заявка на клиента, както и поръчки на обща стойност над 700 лева, се изпълняват от ДИДЖИ ХЪБ ЕООД след заплащане на задатък (капаро) в размер минимум 20% от стойността на поръчката от страна на клиента.
Съгл. Чл. 92 от ЗЗД При отказ от поръчката от страна на клиента или ако същата не бъде успешно получена и заплатена в срок от 15 дни след обявения срок за доставка, договорът за покупко-продажба се счита за прекратен, а задатъкът служи като обезщетение за вредите от неизпълнението му и не се възстановява.

На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта и / или в съпътстващите ги сертификати, упътвания за ползване и други, доколкото такива има издадени за съответната Стока / Стоки.

Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 14 дни, считано от датата на доставката.

Според Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в Интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка). Изключение правят стоките, пренасяни на електрoнни носители (музикални дискове, например) - те не подлежат на такова връщане. 

Разходите за доставка на стоки подлежат на възстановяване само в случаите, когато доставката все още не е експедирана или при основателна рекламация на предоставените стоки и услуги. При коректно и в срок извършена доставка на стоки и последвал отказ от покупка на общо основание (чл. 50 ЗЗП), стойността на доставката не подлежи на възстановяване, тъй като същата е извършена с изричното предварително съгласие на клиента и услугата по доставка е изпълнена изцяло.

www.sportihobi.bg не носи отговорност за вида на транспортната и търговската опаковка на стоките; видът им може да се влоши по време на транспорта до потребителя. Доколкото това не се отразява на качеството на стоките, подобни увреждания или липса на търговска опаковка не може да се считат за дефект на стоките.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.

Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.

Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение извършено от оператор на ДИДЖИ ХЪБ ЕООД.

Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДИДЖИ ХЪБ ЕООД и съответните власти за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.

Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:

Да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от sportihobi.bg Услуги;

Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

Да уведомява незабавно sportihobi.bg и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;

Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол, компютърни кодове или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

Да не извършва злоумишлени действия.

Права и задължения на sportihobi.bg

sportihobi.bg няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги.

sportihobi.bg има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани / разположени на сървъра на sportihobi.bg или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на sportihobi.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.

sportihobi.bg има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на sportihobi.bg, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. sportihobi.bg не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез sportihobi.bg.

sportihobi.bg има правото да изиска частично или пълно предплащане за предоставяне на предлаганите в сайта стоки и услуги, или да откаже тяхното изпълнение, когато са на лице, някои от следните положения:
  - При реални съмнения относно възрастта (навършено пълнолетие) на потребителя.
  - При поръчки въведени с невалидни и/или противоречиви данни относно потребителя и адреса за доставка.
  - При наличие записани в базата данни  фалшиви/отказани след потвърждение или след пристигането им от Англия поръчки,  със съвпадение по потребителски профил, адрес за доставка, телефонен номер, e-mail адрес и IP-адрес.
  - Както и при всички други опити за злоупотреби или неправомерно ползване на сайта и предлаганите услуги, които могат да бъдат доказани.

sportihobi.bg може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. sportihobi.bg не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на sportihobi.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси.

sportihobi.bg не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на sportihobi.bg във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за sportihobi.bg.

Потребителят е длъжен да обезщети sportihobi.bg и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и / или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителя е използвал, разположил на сървъра на sportihobi.bg, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез sportihobi.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

sportihobi.bg има право да изпраща писмо (имейл) с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти, новини за предстоящи празници, свежи идеи за подаръци и др. sportihobi.bg няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

sportihobi.bg има право да събира и използва информация относно своите Потребители.

Информацията по предходния член може да бъде използвана от sportihobi.bg, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес info@sportihobi.bg. sportihobi.bg събира и използва информацията за да подобрява предлаганите Услуги. Всички цели, за които sportihobi.bg ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове, добрите нрави и Интернет етиката.

sportihobi.bg гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

sportihobi.bg има право да инсталира върху компютрите на Потребителите cookies. Те са текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която използва и записва и други.

sportihobi.bg има право да изпраща кратки текстови съобщения (SMS) до посочения телефон в поръчката на потребителя във връзка с нейния статус.

Защита на Личните Данни

Каква информация събираме и каква - не:

Без имена на получател, адрес и телефонен номер/имейл адрес за комуникация не бихме могли да доставим Вашите поръчки. Това е минималната информация, която е необходимо да получим от Вас, за да можем да доставяме Вашите поръчки.
Вашите имена, адрес и телефонен номер се предоставят на трети лица, само когато това е абсолютно необходимо и само ако тези лица са сключили договор за конфиденциалност и също са регистрирани администратори на лични данни. Такива са например куриерските служби Еконт и Спиди, които не биха могли да извършат желаната доставка, без да им се предостави тази информация.
Ако сте избрали картово плащане, то се извършва чрез криптирана връзка и директно на сайта на добре познатата финансова институция БОРИКА - ние никога не получаваме данните на Вашите банкови карти и тази информация остава обект на строго пазена тайна.
Ако сте избрали банково плащане, то постъпва по нашите сметки, но ние никога не ги разкриваме на когото и да било, с изключение на органите на властта, по надлежен ред, когато има съмнение за злоупотреба.
Ползваме техническа информация, която не може да се употреби, за да бъдете идентифициран лично. Например информация за посетените страници на нашия сайт, вида на устройството, от което разглеждате нашия сайт, IP адрес. Това е необходимо, за да можете да боравите лесно със сайта ни независимо къде се намирате и какво устройство или браузър ползвате. Използваме различни инструменти като "бисквитки" (cookies) и pixel код на Google, Facebook и Pazaruvaj.com, единствено с цел по-добро потребителско изживяване.
Не събираме и никога няма да поискаме информация за Вашата етническа или расова принадлежност, религиозни възгледи, сексуална ориентация, точна възраст, политически убеждения или каквато и да е друга чувствителна информация от подобен личен характер.

Каква информация Ви предоставяме:

ДИДЖИ ХЪБ ЕООД е регистрирано в публичния търговски регистър и нашите данни са прозрачно обявени на всички места, на които това се изисква от закона.
Нашите данни за връзка са публикувани на множество места в сайта, включително и на първа страница, както и във всяко наше съобщение.

За какъв период от време се съхраняват Вашите лични данни?

За да можем да защитим правата Ви на потребител, ние пазим данните за Вашите поръчки за неопределен период. Това включва само информацията, която се съдържа в поръчката Ви. Имате право по всяко време да пожелаете тези данни да бъдат изтрити и ние ще съобразим, стига това да не нарушава действащото законодателство, тъй като за счетоводни и други статистически цели, ние сме длъжни да съхраняваме някои данни за определени от закона минимални периоди.

Какви мерки сме взели за защита на Вашата лична информация:

  • През февруари 2017г. внедрихме сигурна https криптирана връзка към нашите сървъри, за да не може никой зложелател да получи Вашите лични данни.
  • Криптираме всички Ваши пароли, така че профилът Ви в сайта да бъде максимално защитен.
  • Ние имаме сериозно отношение към правилното съхраняване на Вашата лична информация, докато боравим с нея и към надлежното и унищожаване след като повече не ни е необходима за изпълнението на услугите си към Вас.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от sportihobi.bg, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то sportihobi.bg има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните / адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон / адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Приложение № 6

 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,

в сила от 25.07.2014 г.)

 Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 – До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

  Приложение № 7

  към чл. 47, ал. 4

(Ново – ДВ, бр. 61 от 2014 г.,

      в сила от 25.07.2014 г.)

 Информация относно упражняване правото на отказ от договора

      Стандартни указания за отказ:

     I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

     II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

     III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви "а", "б", "в", "г" или "д" от Указанията за попълване).

     За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

     Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).

     За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

     IV. Действие на отказа.

     Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания за стоки, които сме получили от Вас. Разходите за доставка подлежат на възстановяване само в случаите, когато доставката все още не е извършена или при основателна рекламация за предоставените стоки и услуги. При коректно и в срок извършена услуга за доставка на стоките и последвал отказ от покупка на общо основание, сумата за доставка не подлежи на възстановяване съгл. чл.57 ал.1 от ЗЗП. Възстановяването на сумите извършваме  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).

     В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви "а", "б" или "в" от Указанията за попълване).

     При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление (добавя се текстът, посочен в т. 6 от Указанията за попълване).

     Указания за попълване:

1. Попълнете един от следните текстове в кавички:

а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: "датата, на която е сключен договорът.";

б) при договор за продажба: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.";

в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.";

г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.";

д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока."

2. Попълнете Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.

3. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

"Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."

4. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:

"Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано."

5. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

(a) добавете или:

– "Ние ще приберем стоките", или

– "Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на…. (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.";

(б) добавете:

– "Ние поемаме разходите по връщане на стоките.";

– "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.";

– ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата: "Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата).", или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници: "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата).", или

– ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора: "Ще приберем стоките за наша сметка.", и

(в) добавете: "Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране."

6. При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, добавете следното:

 "Ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката на вода/газ/електрическа енергия/централно отопление (ненужното се зачертава) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора."